Informácie o spracúvaní osobných údajov

PACIENTI

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany našej organizácie ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba" ) týmto poskytujeme informácie podľa § 18 a § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ osobných údajov

MM FEMINA s.r.o., Račianska 44, 832 42 Bratislava

IČO 35 909 099

Zodpovedná osoba

Naša organizácia nie je povinná ustanoviť zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba nie je určená.

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem

Účel spracúvania osobných údajov je

 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.

Právnym základom spracovania osobných údajov sú zákony

 • zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
 • zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme,
 • zákon Č.581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach
 • zákon NR SR Č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Doba uchovávania osobných údajov

Organizácia je oprávnená uchovávať osobné údaje

 • 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • podľa registratúrneho poriadku.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (v prípade ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov).

Poskytovanie a spracovanie osobných údajov a údajov týkajúcich sa zdravia je zákonnou požiadavkou ktorá je nevyhnutná na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zdravotnú starostlivosť poskytnúť.

Prevádzkovateľ neprevádzkuje automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4. Zákona č. 18/2018 z.z..